Pályázati Felhívás

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.)

egyfordulós, nyilvános pályázatot hirdet a

Polgár, külterület 0268/6 helyrajzi számú,

természetben Polgár város külterületén található

 49 039 m2 alapterületű ingatlan bérleti szerződés útján történő hasznosítására

tájtörténeti bemutató park, illetve csárda működtetésére céljából

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Kiíró) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) vonatkozó előírásai alapján

 

egyfordulós nyilvános pályázat

 

keretében a szerződéskötés napjától számított határozatlan időre szóló bérleti szerződés útján kívánja bérbe adnia Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kiíró vagyonkezelésében lévő, Polgár, külterület 0268/6 helyrajzi szám alatti,természetben Polgár város külterületén található kivett udvar megnevezésű 49 039 m2 alapterületű ingatlant (a továbbiakban: ingatlan) és az abban található ingóságokat, (a továbbiakban: ingóságok, a továbbiakban ingatlan és ingóságok együttesen: Bérlemény) hogy abban – a jó erkölcs szabályaiba nem ütköző és a jogszabályi előírások szerint a leendő Bérlő által beszerzett engedélyek alapján, az engedély előírásainak megfelelően – tájtörténeti bemutató park, illetve csárda működjön.

 

Pályázati kiírás és részletes tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató):

 

Az ingatlanokról bővebb információt és a nyilvános pályázati eljárás részletes szabályait, ingatlan megtekintésével kapcsolatos információkat a Tájékoztató tartalmazza.

A Tájékoztató mellékletét képezi:

  • 1. sz. melléklet: alaprajz

A Tájékoztatóban foglaltak tudomásul vétele a részvétel elengedhetetlen feltétele. A Tájékoztató a www.mnvzrt.hu, illetve www.szgyf.gov.hu honlapon érhető el.

 

Rangsorolás szempontja:

 

A Kiíró által meghatározott minimális havi bérleti díj, amelynél kisebb összegű ajánlat nem tehető havi100.000.- Ft+ÁFA, azaz egyszázezer forint plusz általános forgalmi adó. [BB1] A bérleti díjat a pályázat nyertese havi rendszerességgel, egy összegben, átutalással köteles megfizetni Kiíró részére. Kiíró halasztott vagy részletfizetést nem fogad el.

A bérleti díj nem tartalmazza a park működtetéséhez szükséges közüzemi költségeket, így különösen a fűtés, a villamos energia, a hulladékszállítás stb. költségét. A pályázat nyertese a közmű szolgáltatási díjakat a közműszolgáltatókkal kötött szerződések alapján közvetlenül a szolgáltatók részére köteles megfizetni.

 

Kiíró a pályázatokat a pályázatok rangsorolásakor a megajánlott havi bérleti díj mértéke alapján bírálja el. Az érvényes pályázatot benyújtók közül a pályázatot a legmagasabb bérleti díjat megajánló pályázó nyeri.

 

Az első helyre sorolt pályázati ajánlatok azonossága esetén legalább az első három helyezett pályázat rangsorolására közjegyző jelenlétében lefolytatott sorsoláson kerül sor.

 

A pályázat nyertese köteles a bérleti szerződés tervezetében foglalt feltételekkel, a bérleti szerződés megkötését megelőzően a minimális nettó havi bérleti díj kétszeresének megfelelő 200.000,- Ft, azaz kétszázezer [BB2] forint összegű kauciót, a nyertességről szóló értesítés átvételét követő 5 munkanapon belül a Kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10034002-00333290-00000000 számú számlájára történő átutalással megfizetni. A kaució ily módon történő megfizetése a bérleti szerződés megkötésének feltétele.

 

Pályázat benyújtása:

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 27. 10.00 óra

 

A pályázat benyújtásának formai előírásai:

A pályázatot úgy kell összeállítani, hogy abban a lapokat átlyukasztva zsineggel össze kell fűzni, a zsineg végeit papírcímkével a pályázat hátsó borítólapjához kell ragasztani, a címkét a borítólappal átfedően alá kell írni, gazdálkodó szervezet esetén pecséttel el kell látni. A pályázati ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve a pályázó által tett hibák kijavítását, ez esetben azonban a javítást a pályázatot aláíró személynek vagy személyeknek a kézjegyükkel külön el kell látniuk. A bérleti díj összege nem javítható.

A pályázati ajánlatot oldalszámozással kell ellátni, aminek eggyel kell kezdődnie és oldalanként eggyel kell növekednie. Elegendő a szöveget vagy számokat tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat, a címlapot és a hátlapot is el lehet látni számozással, ez azonban nem szükséges.

 

A pályázat benyújtásának helye és módja:

A pályázatot lezárt csomagban vagy borítékban, magyar nyelven, a Tájékoztatóban foglalt alaki és tartalmi követelményeknek megfelelően, írásban, postai úton vagy személyesen, a képviseletre jogosult személy vagy meghatalmazott útján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltségén (cím: 4024 Debrecen, Piac u. 54. fszt. vezetői titkárság) kell benyújtani egy eredeti példányban a pályázati felhívás közzétételétől a pályázat benyújtásának határideje lejártáig.

 

A pályázaton fel kell tüntetni:

- a „Pályázat”kifejezést,

- a következő jeligét: „M3 Archeopark bérleti pályázat”

- valamint a következő feliratot: „A bontás időpontjáig nem nyitható fel!”.

A pályázatot tartalmazó lezárt csomagon vagy borítékon egyéb felirat, cégjelzés vagy feladó nem szerepelhet.

Amennyiben a pályázat személyes benyújtása során meghatalmazott jár el, a meghatalmazását teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással, gazdálkodó szervezet nevében eljáró képviselő képviseleti jogosultságát pedig cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal köteles igazolni.

A postai úton megküldött pályázatnak a Kiíró Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltségének a címére még a pályázat benyújtására előírt határidő lejárta előtt be kell érkeznie.

 

A személyesen benyújtott pályázat átvételét a Kiíró Kirendeltségének munkatársa átvételi elismervénnyel igazolja. A pályázatok személyes benyújtására munkanapokon, hétfőtől csütörtökig délelőtt 800 órától 1600 óráig, pénteken 800 óra és 1300 óra között, a pályázat benyújtására meghatározott határidő utolsó napján pedig délelőtt 800 óra és 1000 óra között van lehetőség.

Amennyiben a pályázat a pályázat benyújtásának határideje lejártát követően érkezik a megjelölt címre, Kiíró az elkésett pályázatokat jogosult felbontani és azt a pályázó részére visszaküldeni, azzal a tájékoztatással, hogy a pályázat – annak elkésettsége okán – a pályázatok értékelésénél nem vehető figyelembe.

A pályázat benyújtásával vagy egyéb, a nyilvános pályázati eljárással kapcsolatos küldemények postai feladásából származó valamennyi kockázatot (pl. késedelmes kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése stb.) a pályázó viseli.

 

Ajánlati kötöttség:

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott pályázatok csak a Kiíró felhívására módosíthatók, a megajánlott havi bérleti díj azonban nem módosítható és a módosított pályázati ajánlatnak is meg kell felelnie a Tájékoztatóban meghatározott valamennyi feltételnek.

 

A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlattételi határidő eltelt.

A pályázó ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejártától számított 60 (hatvan) napig kötve van, kivéve, ha a Kiíró ezen időponton belül a pályázat nyertesével szerződést köt, a pályázati felhívást a Vhr. 34. § (3) bekezdése szerint visszavonja, vagy a pályázatot a Tájékoztató 12.2. pontja alapján eredménytelennek minősíti.

 

Amennyiben Kiíró a pályázat elbírálási határidejét meghosszabbítja, a pályázó ajánlati kötöttsége annak függvényében meghosszabbodik.

 

A pályázatok felbontása:

 

A határidőben beérkezett pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékokat a Kiíró Értékelő Bizottsága 2017. március 27. napján 12.00 órakor bontja fel, amelyről jegyzőkönyvet készít. A bontáson a Kiíró képviselői lehetnek jelen.

 

Kiíró a pályázatokat az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napon belül bírálja el, és állapítja meg a pályázat eredményét, amelyet valamennyi pályázóval az elbírálást követő 8 napon belül írásban közöl.

 

A Kiíró fenntartja jogát, hogy:

 

  • az ajánlattételi határidő lejártáig valamennyi pályázó haladéktalan írásbeli értesítése mellett a pályázati felhívást módosítsa vagy visszavonja,
  • az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlattételi határidőt meghosszabbítsa,
  • a Vhr. 41. § (6) bekezdésében foglalt esetekben, vagy ha általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy annak teljesítésére nem lenne képes, a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
  • a nyertes pályázó visszalépése vagy vele szemben valamely kizáró ok a szerződéskötésig történő felmerülése esetén, illetőleg a Tájékoztató 13. pontjában és azok alpontjaiban rögzített esetekben a Vhr. 41. § (4) bekezdése alapján, a Kiíró – új pályázat kiírása helyett – a szerződés ilyen okból történő megszűnésétől számított 30 (harminc) napon belül jogosult felajánlani a pályázatok értékelésénél a soron következő helyezett részére, hogy a nyertes pályázó által megajánlott feltételekkel a Kiíróval szerződést kössön,
  • a nyertes pályázóval kötött bérleti szerződés tekintetében történő bérbeadói jogutódlás esetén vagy egyéb okból, ha a szerződésbe bérbeadóként másik személy vagy szervezet lép be – a Polgári Törvénykönyv szerződésátruházásra vonatkozó szabályai szerint – jogosult kezdeményezni bérlő felé, hogy a bérleti szerződésbe maga helyett a jogutód belépjen, és bérlő hozzájárulása esetén jogosult a bérlővel együtt bérleti szerződést ennek megfelelő módosítására,
  • ha a pályázó az Nvt. 3. §-a alapján nem átlátható, vagy a Vtv. 25. § és 25/A. §-ai alapján kizáró ok alá esik vagy később beállott következmény folytán már nem minősül átláthatónak vagy később merül fel kizáró ok és a pályázati eljárás még nem zárult le, akkor a pályázó pályázatát Kiíró – a kizáró ok felmerülésére hivatkozással – érvénytelenné nyilvánítja, a bérleti szerződés megkötését követően pedig a Kiíró – az átláthatóság igazolása vagy a kizáró ok fenn nem állásának igazolására irányuló felhívás eredménytelenségét követően – a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult.

 

A Kiíró jogfenntartó nyilatkozata alapján tett intézkedése miatt a pályázó kártérítési igény előterjesztésére nem jogosult.

 

Érvényes a pályázat, ha:

 

- megfelel a Tájékoztatóban és a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek;

- azt a Tájékoztatóban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi határidőben nyújtották be, a pályázat postai úton történő megküldése esetén a pályázat az ajánlattételi határidő lejártáig a Kiíróhoz megérkezett;

- a pályázat tartalmazza a Tájékoztatóban foglalt tartalmi előírásokat és ahhoz valamennyi, a Tájékoztatóban meghatározott melléklet csatolásra került,

- a pályázó a pályázatot a Tájékoztatóban részletezett formai előírásoknak megfelelően nyújtja be,

- a pályázó a Vhr. 42. §-a alapján megfelel az összeférhetetlenségi szabályoknak,

- a pályázóval a Tájékoztatóban foglalt kizáró okok egyike sem áll fenn, és nem került sor a pályázónak a pályázati eljárásból történő kizárására,

- a pályázó a Tájékoztatóban foglalt pénzügyi, gazdasági és műszaki, szakmai alkalmassági kritériumoknak megfelel.

 

Hiánypótlásra a Tájékoztatóban meghatározott esetekben van lehetőség.

 

Érvénytelen a pályázat, ha az az érvényességi feltételeknek részben vagy egészben a hiánypótlást követően sem felel meg. Az érvénytelen pályázat a pályázatok értékelésénél nem vehető figyelembe.

 

Érvénytelen az eljárás, ha a pályázatok elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, valamelyik részt vevő az eljárás tisztaságát vagy valamely pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el, illetve ha valamelyik részt vevő vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsértette.

 

A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos minden költség a pályázókat terheli.

 

A pályázati felhívás a www.mnvzrt.hu honlapon „Pályázatok – Felhívások, hirdetmények – További üzleti lehetőségek” menüpontban, illetve a www.szgyf.gov.hu honlapon olvasható.

A részletes tájékoztató a www.szgyf.gov.hu honlapon érhető el. A pályázattal kapcsolatban – kiegészítő tájékoztatásnak nem minősülő kérdésekben – további felvilágosítás kérhető Bereczki Beátától (telefon: +36 /52-507-561).

 

 

 

Feltöltés ideje: 2017. február 24.
Archívumba került: 2017. március 27.