KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja


 

 

Tájékoztató a szerződés módosításáról

 

 

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

 

Hivatalos név:
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Postai cím:
Pozsonyi út 56.
Város/Község
Budapest
Postai irányítószám:
1133
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
+36 12374128
E-mail:
kozbeszerzes@mnv.hu
Fax:
+36 12374100
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnv.hu

 

I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

 

 

Hivatalos név:
Market Építő Zrt.
Postai cím:
Bojtár u. 53.
Város/Község
Budapest
Postai irányítószám:
1037
Ország:
HU
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlattevő általános címe (URL):

 

----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű [ ]

Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintű [ ]

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] [ ]

Közjogi szervezet [ ]

Egyéb [ ]

 

I.4.) Fő tevékenység

 

I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők

[ ] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Honvédelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[x] Egyéb (nevezze meg): vagyonkezelés

[ ] Egészségügy

 

 

 

I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[ ] Vasúti szolgáltatások

[ ] Villamos energia

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[ ] Kikötői tevékenységek

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

[ ] Repülőtéri tevékenységek

[ ] Víz

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Postai szolgáltatások

 

 

 

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

 

II.1) Meghatározás

 

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

A FINA 2017.évi Úszó-,Vízilabda-,Műugró-Műúszó és Nyíltvízi VB megrendezésében szüks. uszodakomplexum létesítésére irányuló beruházás tervezési,építési,szerelési munkáinak elvég. és kapcs. szolg. ell.

 

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)

[x] Építési beruházás

[ ] Árubeszerzés

[ ] Szolgáltatás megrendelés

[ ] Kivitelezés

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

[ ] Adásvétel

[ ] Lízing

[ ] Bérlet

[ ] Részletvétel

[ ] Ezek kombinációja

Szolgáltatási kategória száma:

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében

 

 

 

[ ] Építési koncesszió

[ ] Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

Budapest XIII. kerület 25879, 25667/7, és 25666/2 helyrajzi számok alatt nyilvántartott ingatlanok.

NUTS-kód

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2015/05/12 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

 

A FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró- Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésében szükséges uszodakomplexum létesítésére irányuló beruházás tervezési, építési, szerelési munkáinak elvégzése és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása.

 

 

 

 

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék(adott esetben)
Fő tárgy45212100-7  
További tárgy(ak)45212212-5  
 45111100-9  
 71220000-6  

 

 

II.2) A szerződés végleges összértéke

 

A szerződés végleges összértéke

(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

Áfa nélkül

Áfával

Áfa (%)

Érték: 43359837993 Pénznem: HUF

[x]

[ ]

,

 

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

 

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés 2015/05/12 (év/hó/nap)

Befejezés 2018/05/30 (év/hó/nap)

 

VAGY: a teljesítés határideje

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól ( ) igen (x) nem

 

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Gyorsított meghívásos

[ ] Versenypárbeszéd

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

[ ] Gyorsított tárgyalásos

[x] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén

 

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

[ ] Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

[ ] Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

[ ] Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén

Klasszikus ajánlatkérők

Közszolgáltató ajánlatkérők

[ ] A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

[ ] A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Gyorsított meghívásos

[ ] Versenypárbeszéd

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

[ ] Gyorsított tárgyalásos

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

[ ] Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

[ ] Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

 

III.2) Értékelési szempontok

 

III.2.1) Értékelési szempontok(csak a megfelelőt jelölje meg)

[x] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

[ ] Az összességében legelőnyösebb ajánlata következő részszempontok alapján

 

VAGY

[ ] Egyéb:

 

 

 

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra

 

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja(adott esetben)

Dátum: 2015/04/09 (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 117 - 210854

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/06/19 (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

 

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt

(x) igen ( ) nem

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

Az eddigi üzemeltetési tapasztalatok alapján a Duna Aréna „fejépülete” és „főépülete” egyes rendszereinek és berendezéseinek technológiai szétválasztásával a létesítmény nagyobb fokú hasznosíthatósága válik lehetővé. Az műszaki tartalom-változások összességében megtakarítással járnak, ennek következtében a vállalkozási díj csökken.

 

 

 

 

 

 

IV.1.3) A módosítás indoka:

A Kbt. 141. § (6) bekezdésének feltételei fennállnak, mivel a jelen módosítás nem határoz meg az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket, így sem a közbeszerzési eljárás résztvevőinek körét, sem a nyertes kiválasztási folyamatát, sem személyét nem érinti. A szerződés gazdasági egyensúlya a Megrendelő és a Vállalkozó között megmarad. Nem történt a szerződés tárgyának jelentős új elemre kiterjesztése sem.

 

 

 

 

 

 

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2018/01/31 (év/hó/nap)

 

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1)Egyéb információk:

 

 

 

 

 

 

 

 

V.2)A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

Egyetért a szerződésmódosításban foglaltakkal.

 

 

 

 

 

 

 

V.3) E hirdetmény feladásának időpontja: 2018/05/04 (év/hó/nap)

 

Feltöltés ideje: 2018. június 07.
Utoljára módosítva: 2018. június 07.