Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

Információ és online formanyomtatványok:

 

 

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

2014/23/EU irányelv ( )

2014/24/EU irányelv (x)

2014/25/EU irányelv ( )

 

I. szakasz: Ajánlatkérő

 

I.1) Név és címek

 

Hivatalos név:
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
AK15777
Postai cím:
Pozsonyi út 56.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1133
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Kovácsné dr. Antal Éva
Telefon:
+36 12374400
E-mail:
AntalEva@mnv.hu
Fax:
+36 12374295
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http://www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) http://www.mnv.hu

 

 

II. szakasz: Tárgy

 

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés: A Budapest, XII. kerület Mátyás Király út 31. sz. alatti ingatlan felújításához kapcsolódó teljeskörű tervezői feladatok ellátása tervezési szerződés keretében.

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék(adott esetben)
Fő tárgy71220000-6  

 

II.1.3) A szerződés típusa ( ) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés (x) Szolgáltatásmegrendelés

 

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés: 2 A Budapest, XII. kerület Mátyás Király út 31. sz. alatti ingatlan felújításához kapcsolódó teljeskörű tervezői feladatok ellátása tervezési szerződés keretében.

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok):1, 2

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék(adott esetben)
Fő tárgy71220000-6  

 

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, XII. kerület Mátyás Király út 31.; Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.).

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában: # Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése.
A 312/2012 (XI.8.) Korm. r., valamint az építész kamara és a mérnöki kamara vonatkozó előírásai szerint, az összes szakági tervet (építészet, gépészet, statika, elektromos, közmű, út- és térburkolat, kertészet stb.) is tartalmazó engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a hatályban lévő jogszabályok által előírt és a Megrendelővel egyeztetett, valamint szerződésben kikötött formában és tartalommal. A megfelelő műszaki tartalmon túl a szakági és építészeti tervek (formátuma, rajzpecsétje, számozása stb.) a Megrendelővel egyeztetett módon, a szakágak oldaláról is egységesen kell történjen. Minden tervfejezet tartalmazza a beépítendő építési anyagokra vonatkozó elvárt műszaki teljesítményt az alábbi felsorolás szerint:
O Épület felmérése, pontosított adatok digitalizálása.
O Engedélyezési terv előkészítése 1:100-as léptékben a megrendelő által biztosított koncepció terv alapján, véglegesített szakági és belsőépítészeti koncepcióval. (megrendelői döntés előkészítése érdekében), épülettanúsítás (elsődlegesen BREAM vagy LEED) szükségességének vizsgálata a felsorolt szabványok szerint, megrendelői döntéshez szükséges alapadatok elkészítése.
O építési engedélyezési tervdokumentáció összeállítása, tervezői költségbecslés összeállítása.
O BIM Model készítése LOD300 részletezettséggel.
O Részvétel engedélyezési eljárást megelőző hatósági, szakhatósági és szolgáltatói egyeztetéseinek lebonyolításában.
Az építési engedélyezési tervdokumentumnak a vonatkozó jogszabályban meghatározott műszaki tartalommal kell elkészülnie. Az engedélyes tervdokumentációban minden olyan szakági munkarészt el kell készíteni a kapcsolódó rendelet szerinti részletességgel, mely a terv engedélyezéséhez és megértéséhez szükséges. A műszaki tartalomban szereplő, de a jóváhagyott terv szempontjából nem releváns szakágak elhagyhatóak.
# Kiviteli tervdokumentáció elkészítése:
1:50 léptékű tervek szükség szerinti részletekkel, műszaki leírások a 306/2011 (XII.23.) Korm. R. szerint. A megfelelő műszaki tartalmon túl a szakági és építészeti tervek (formátuma, rajzpecsétje, számozása stb.) a Megrendelővel egyeztetett módon, a szakágak oldaláról is egységesen kell történjen. Az engedéllyel rendelkező terv alapján minden olyan szakági munkarészt el kell készíteni a kapcsolódó rendelet szerinti részletességgel, mely a kivitelezéshez és megértéséhez szükséges és a kulcsrakész kivitelezés beszerzéses tendereztetéséhez szükséges, illetve a vonatkozó jogszabályban meghatározott műszaki tartalommal kell rendelkeznie árazatlan és árazott költségvetéssel. A műszaki tartalomban szereplő, de a jóváhagyott terv szempontjából nem releváns szakágak elhagyhatóak.
# Tervezői művezetés:
A Tervező a tervezői művezetési feladatokat a Megrendelő igényei szerint köteles ellátni és ennek érdekében köteles a Megrendelő rendelkezésére állni, max. 50 mérnöknap erejéig.
# Egyéb feladatok:
- a kivitelezés, megvalósítás során a tervezői művezetési feladatok ellátása,
- Tanúsítás,
- a Megrendelő által lefolytatni tervezett kiv. közbeszerzési eljárás szakmai támogatása, ennek keretében az ajánlattevők kérdéseire történő válaszadást, tájékoztatások elkészítését, a Megrendelő részére történő szakmai tanácsadás biztosítását, nem kizárólagosan kiegészítő tájékoztatás körében felmerülő kérdések nyomán, a műszaki dokumentáción szükséges módosítások átvezetését,
- A kivitelezésre irányuló közbesz. eljárás lezárását követően a kiviteli tervdokumentáció alapján megvalósuló építési beruházás során felmerülő eltérések esetleges „tervhibák” javítása átvezetését. (kivéve megvalósulási terv).
Nettó alapter.:
# alagsor (pince) 400 m2,
# földszint 300 m2,
# első emelet 282 m2,
# második emelet 253 m2.
Hasznos terület összesen: 1 235 m2.
Telek területe: 5 486 m2.
A tervező feladatait a szerződésben meghatározott részhatáridők betartásával, de legkésőbb a kivitelezési vállalkozási szerződéshez kapcsolódó Projekt fizikai zárásának napjáig köteles ellátni. A tervezés

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama

Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdés:(nn/hh/éééé) / Befejezés:(nn/hh/éééé)

2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

 

IV. szakasz: Eljárás

 

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 047 - 103566

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye

 

A szerződés száma: A Budapest, XII. kerület Mátyás Király út 31. sz. alatti ingatlan felújításához kapcsolódó teljeskör Rész száma: 2 Elnevezés:

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma: 2018/02/28 (nn/hh/éééé)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el ( ) igen (x) nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe1

 

 

Hivatalos név:
MG Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Szarvas Gábor út 42/a. al. 1.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1125
Ország:
HU
E-mail:
markus.gabor@mgepitesz.hu
Telefon:
+36 12003450
Internetcímek: (URL)Fax:
+36 12003450

 

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv (x) igen ( ) nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

 

V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk(a szerződéskötés idején;áfa nélkül)

A beszerzés végleges összértéke: 47 780 000 Pénznem: HUF

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk

 

VI.3) További információk: 2

A nyertes ajánlattevő köteles a teljesítést Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 42/2017. (XI.17.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően, valamint arra tekintettel végezni, hogy a tárgyi ingatlan övezeti besorolása Vi-2/XV-4 a Svábhegy Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 24/2018. (VI.15.) Önkormányzati rendelet, valamint a 2018. június 30-án módosult Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 14/2005 (VIII.10.) Önkormányzati rendelet szerint.
VII.1.5) pont folytatása
A megadott időtartam becsült és a hirdetmény feladhatósága okán került kitöltésre. A szerződés II.2. pontja a teljesítési véghatáridőt továbbra is a következő módon határozza meg: „A fenti II.1.B) pont (II. ütem) tekintetében a Tervező rendelkezésre állási kötelezettsége a kivitelezési feladat műszaki átadás-átvételéig áll fenn.”
Szerződésmódosítás dátuma : 2019.06.25.

 

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

 

Hivatalos név:
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Riadó u. 5.
Város:
Budapest
Postai irányítószám:
1026
Ország:
HU
E-mail:
dontobizottsag@kt.hu
Telefon:
+36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.huFax:
+36 18828593

 

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv2

 

Hivatalos név:
Postai cím:
Város: Postai irányítószám:Ország:
E-mail:Telefon:
Internetcím (URL):Fax:

 

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be2

 

Hivatalos név:
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Riadó u. 5.
Város:
Budapest
Postai irányítószám:
1026
Ország:
HU
E-mail:
dontobizottsag@kt.hu
Telefon:
+36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.huFax:
+36 18828593

 

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/06/19 (nn/hh/éééé)

 

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

 

VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VII.1.1) Fő CPV-kód:

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék(adott esetben)
Fő tárgy71220000-6  

 

VII.1.2) További CPV-kód(ok):1, 2

 

VII.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, XII. kerület Mátyás Király út 31.; Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.).

VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése: # Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése.
A 312/2012 (XI.8.) Korm. r., valamint az építész kamara és a mérnöki kamara vonatkozó előírásai szerint, az összes szakági tervet (építészet, gépészet, statika, elektromos, közmű, út- és térburkolat, kertészet stb.) is tartalmazó engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a hatályban lévő jogszabályok által előírt és a Megrendelővel egyeztetett, valamint szerződésben kikötött formában és tartalommal. A megfelelő műszaki tartalmon túl a szakági és építészeti tervek (formátuma, rajzpecsétje, számozása stb.) a Megrendelővel egyeztetett módon, a szakágak oldaláról is egységesen kell történjen. Minden tervfejezet tartalmazza a beépítendő építési anyagokra vonatkozó elvárt műszaki teljesítményt az alábbi felsorolás szerint:
O Épület felmérése, pontosított adatok digitalizálása.
O Engedélyezési terv előkészítése 1:100-as léptékben a megrendelő által biztosított koncepció terv alapján, véglegesített szakági és belsőépítészeti koncepcióval. (megrendelői döntés előkészítése érdekében), épülettanúsítás (elsődlegesen BREAM vagy LEED) szükségességének vizsgálata a felsorolt szabványok szerint, megrendelői döntéshez szükséges alapadatok elkészítése.
O építési engedélyezési tervdokumentáció összeállítása, tervezői költségbecslés összeállítása.
O BIM Model készítése LOD300 részletezettséggel.
O Részvétel engedélyezési eljárást megelőző hatósági, szakhatósági és szolgáltatói egyeztetéseinek lebonyolításában.
Az építési engedélyezési tervdokumentumnak a vonatkozó jogszabályban meghatározott műszaki tartalommal kell elkészülnie. Az engedélyes tervdokumentációban minden olyan szakági munkarészt el kell készíteni a kapcsolódó rendelet szerinti részletességgel, mely a terv engedélyezéséhez és megértéséhez szükséges. A műszaki tartalomban szereplő, de a jóváhagyott terv szempontjából nem releváns szakágak elhagyhatóak.
# Kiviteli tervdokumentáció elkészítése:
1:50 léptékű tervek szükség szerinti részletekkel, műszaki leírások a 306/2011 (XII.23.) Korm. R. szerint. A megfelelő műszaki tartalmon túl a szakági és építészeti tervek (formátuma, rajzpecsétje, számozása stb.) a Megrendelővel egyeztetett módon, a szakágak oldaláról is egységesen kell történjen. Az engedéllyel rendelkező terv alapján minden olyan szakági munkarészt el kell készíteni a kapcsolódó rendelet szerinti részletességgel, mely a kivitelezéshez és megértéséhez szükséges és a kulcsrakész kivitelezés beszerzéses tendereztetéséhez szükséges, illetve a vonatkozó jogszabályban meghatározott műszaki tartalommal kell rendelkeznie árazatlan és árazott költségvetéssel. A műszaki tartalomban szereplő, de a jóváhagyott terv szempontjából nem releváns szakágak elhagyhatóak.
# Tervezői művezetés:
A Tervező a tervezői művezetési feladatokat a Megrendelő igényei szerint köteles ellátni és ennek érdekében köteles a Megrendelő rendelkezésére állni, max. 50 mérnöknap erejéig.
# Egyéb feladatok:
- a kivitelezés, megvalósítás során a tervezői művezetési feladatok ellátása,
- Tanúsítás,
- a Megrendelő által lefolytatni tervezett kiv. közbeszerzési eljárás szakmai támogatása, ennek keretében az ajánlattevők kérdéseire történő válaszadást, tájékoztatások elkészítését, a Megrendelő részére történő szakmai tanácsadás biztosítását, nem kizárólagosan kiegészítő tájékoztatás körében felmerülő kérdések nyomán, a műszaki dokumentáción szükséges módosítások átvezetését,
- A kivitelezésre irányuló közbesz. eljárás lezárását követően a kiviteli tervdokumentáció alapján megvalósuló építési beruházás során felmerülő eltérések esetleges „tervhibák” javítása átvezetését. (kivéve megvalósulási terv).
Nettó alapter.:
# alagsor (pince) 400 m2,
# földszint 300 m2,
# első emelet 282 m2,
# második emelet 253 m2.
Hasznos terület összesen: 1 235 m2.
Telek területe: 5 486 m2.
A tervező feladatait a szerződésben meghatározott részhatáridők betartásával, de legkésőbb a kivitelezési vállalkozási szerződéshez kapcsolódó Projekt fizikai zárásának napjáig köteles ellátni. A tervezés

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama

Az időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdés:(nn/hh/éééé) / Befejezés:(nn/hh/éééé)

2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:

VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 55.813.971

Pénznem: HUF

A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el ( ) igen (x) nem

VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe 1

 

 

Hivatalos név:
MG Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Szarvas Gábor út 42/a. al. 1.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1125
Ország:
HU
E-mail:
markus.gabor@mgepitesz.hu
Telefon:
+36 12003450
Internetcímek: (URL)Fax:
+36 12003450

 

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv (x) igen ( ) nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

 

 

VII.2) Információ a módosításokról

VII.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés II.2. pontja a módosítást követően a következő:
II.2. Felek az feladatok teljesítése tekintetében az alábbi kötbérterhes rész és végteljesítés határidőt határozzák meg:

a. A fenti II.1. A) pont (I. ütem) tekintetében az Engedélyezési dokumentáció elkészítésének kötbérterhes részhatárideje jelen Szerződésmódosítás hatályba lépésétől számított 31 naptári nap;
b. A fenti II.1. A) pont (I. ütem) tekintetében végleges Kivitelezési dokumentáció elkészítésének és átadásának kötbérterhese véghatárideje az engedélyes tervek Megrendelő részéről történő elfogadásától számított 90 naptári nap.
A fenti II.1.B) pont (II. ütem) tekintetében a Tervező rendelkezésre állási kötelezettsége a kivitelezési feladat műszaki átadás-átvételéig áll fenn.
A szerződés IV.1. pontja a módosítást követően a következő:
IV. 1 A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő az II.1. A) pontban (I. ütem) meghatározott feladatok teljesítése esetén mindösszesen az alábbi nettó tervezési díjat fizeti meg: 51.813.971,- Ft + Áfa, azaz ötvenegymillió-nyolcszáztizenháromezer-kilencszázhetvenegy Ft + mindenkor törvényes ÁFA. A tervezési díj magában foglalja a Tervező munkadíját, valamint a felhasználási jog ellenértékét is. A jelen pontban meghatározott tervezési díj az egyes részfeladatok kapcsán az alábbi bontásban kerül rögzítésre:
Részfeladat A tevékenység ellenértéke (Ft)
Engedélyezési dokumentáció elkészítése
24.812.486,- Ft + ÁFA
Kivitelezési dokumentáció elkészítése
24.812.485,- Ft + ÁFA
A fenti II.1. A) pont 3. alpontjában írt rendelkezésre állás ellenértéke 2.189.000,- Ft + ÁFA
A Szerződés jelen módosítással nem érintett részei továbbra is változatlan tartalommal hatályban maradnak azzal, hogy a Tervező a teljesítést a I. pontban meghatározott megváltozott jogszabályi környezetre és övezeti besorolásra tekintettel köteles végezni.

VII.2.2) A módosítás okai

( ) Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

(x) Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megrendelő 2017. szeptember 25-én az Európai Unió Hivatalos Lapjában „A Budapest, XII. kerület Mátyás Király út 31. sz. alatti ingatlan felújításához kapcsolódó teljeskörű tervezői feladatok ellátása tervezési szerződés keretében” tárgyban a Kbt. II. része szerinti nyílt eljárást indított (2017/S 184-377280). Az eljárást megindító felhívás szerint a nyertes ajánlattevőnek feladata volt az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a kiviteli tervdokumentáció elkészítése, a Megrendelő által lefolytatni kívánt közbeszerzési eljárás szakmai támogatása, valamint legfeljebb 50 mérnöknap erejéig tervezői művezetési feladatok ellátása. A közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet rögzítette, hogy a tervezői művezetési feladatok tekintetében a Tervező rendelkezésre állási kötelezettsége a kivitelezési műszaki átadás-átvételig áll fenn. A közbeszerzési műszaki leírás tartalmazta, hogy az „építmény nem áll helyi védettség, sem műemléki védelem alatt”, v

VII.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték áfa nélkül: 47 780 000 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték áfa nélkül: 55.813.971 Pénznem: HUF

 

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

 

Feltöltés ideje: 2019. július 01.
Utoljára módosítva: 2019. július 01.