A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. közleménye a vízügyi jogszabályokat érintő 2014. január 1., valamint 2014. szeptember 10. napjával hatályba lépett változásokról

 

 

I./ Az ágazatot érintő jelentős változás, hogy az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet 37. § z) pontja szerint a Kormány vízgazdálkodásért felelős tagja – a Vidékfejlesztési miniszter helyett – a Belügyminiszter lett.

 

II./ A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet értelmében 2014. szeptember 10-től területi vízügyi hatóságként és szakhatóságként, továbbá területi vízvédelmi hatóságként és szakhatóságként első fokon a megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóságok, másodfokon az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jár el.

 

III./ A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (1a) és (2), valamint 9/A. § (1) bekezdéseiben meghatározott vízjogi engedélyezési eljárás során a hatósági eljáráshoz szükséges hozzájárulást 2014. január 1-től az állami tulajdonú ingatlanok esetében a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet helyett az ingatlan vagyonkezelője adja ki a jogszabály alapján, melyre tekintettel kérjük a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a fenti eljárással kapcsolatos kérelmeiket a tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt. helyett az illetékes vagyonkezelőhöz szíveskedjenek eljuttatni.

 

III. 1./ A Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései:

A nemzeti vagyonba tartozó vizek medrét érintő szolgalom alapítása esetén a vízjogi létesítési engedély iránti kérelemhez az (1) bekezdésben meghatározottakon túl mellékelni kell a szolgalom ellenértékének kifizetését igazoló nyilatkozatot, melyet a nemzeti vagyonba tartozó meder vagyonkezelője állít ki, vagy a meder vagyonkezelőjének arra vonatkozó jognyilatkozatát, hogy a szolgalmi jog ellenértéke kifizetésének igazolása nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a jogosult részére a vízjogi létesítési engedélyt a hatóság az egyéb feltételek fennállása esetén kiadja. [3. § (1a) bekezdés]

 

Ha a vízjogi engedély tárgyát képező vízilétesítménnyel, vízimunkával érintett ingatlan nem áll az építtető tulajdonában vagy vagyonkezelésében, amennyiben a kérelem teljesítésének egyéb feltételei fennállnak, az engedély csak az ingatlan tulajdonosának, állami tulajdon esetén vagyonkezelőjének - a tervezett vízilétesítmény tulajdonosát is megjelölő - hozzájárulásával adható ki. E bekezdés a nemzeti vagyonba tartozó vizek medrére nem alkalmazható. [3. § (2) bekezdés]

 

A nemzeti vagyonba tartozó vizek medrében elhelyezett - a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló kormányrendeletben meghatározott - mederhasználati vízilétesítmények létesítésére vonatkozó vízjogi engedélyezési eljárásban a meder vagyonkezelőjének a mederhasználathoz történő hozzájárulását a vízügyi hatóság részére be kell nyújtani. A hozzájárulás a vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz szükséges mellékletek részét képezi, de polgári jogi igényt arra alapítani nem lehet. A hozzájárulás hiányában a nemzeti vagyonba tartozó vizek medrében elhelyezett mederhasználati vízilétesítmények tekintetében vízjogi létesítési és üzemeltetési engedély nem adható ki. [9/A. § (1) bekezdés]

 

III. 2./ A Korm. rendeletben foglalt rendelkezéseket kizárólag azon ingatlanok vonatkozásában lehet alkalmazni, melyek tulajdonjogi és vagyonkezelői jogi helyzete rendezettnek minősül. A vagyonkezelő eljárási jogosultságának minden esetben feltétele, hogy a vízjogi engedélyezési eljárással érintett ingatlanok tekintetében megállapításra kerüljön, hogy az adott ingatlan tulajdonosa a Magyar Állam, az ingatlan szerepel a vagyonkezelő, valamint az MNV Zrt. vagy annak jogelőd szervezete között megkötött vagyonkezelési szerződésben és a vagyonkezelői jog az ingatlan-nyilvántartásba be van jegyezve.

 

III. 3./ A Korm. rendelet alapján a vagyonkezelő az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok közül kizárólag jogszabályon alapuló saját, vagy közcélú vízvezetési szolgalmi jogok alapítására jogosult saját hatáskörben.

 

Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető egyéb jogok alapítása tekintetében a vagyonkezelő hatályos vagyonkezelési szerződése, valamint az nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.§ (8) bekezdésének rendelkezései az irányadóak.

 

III. 4./ Amennyiben a vagyonkezelő rendelkezik az MNV Zrt. által szolgalmi és használati jog alapítására, ezen jogokkal összefüggő előzetes és végleges tulajdonosi hozzájárulások kiadására, valamint hatósági eljárásokban történő képviseletre kiadott meghatalmazással,ameghatalmazásnak a jogszabályváltozással nem érintett részei továbbra is alkalmazandóak, tehát az abban foglaltak szerint és alapján a vagyonkezelő továbbra is az MNV Zrt. nevében és képviseletében járhat el.

 

III. 5./ Az állami tulajdonban lévő, MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, rendezetlen jogállású, vagyonkezelésben lévő ingatlanok vonatkozásában a Korm. rendelet szerinti hozzájárulás kiadására továbbra is az MNV Zrt. jogosult.

 

Feltöltés ideje: 2014. március 12.
Utoljára módosítva: 2014. szeptember  23.