A Digitális Nemzet Fejlesztési Programmal összefüggő szélessávú internet fejlesztéshez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulások kiadásának feltételrendszere

(Szupergyors Internet Program)

 

Az MNV Zrt. elkötelezett a Kormány által elindított Szupergyors Internet Program (SZIP) megvalósításában. Ennek érdekében az MNV Zrt. a SZIP Program megvalósításához szükséges állami tulajdonokra vonatkozó, az általa kiadandó tulajdonosi hozzájárulások vonatkozásában kiemelt ügykezelést (egyszerűsített és gyorsított eljárásrendet)  vezetett be, az alábbiak szerint:

 

 I. A benyújtandó dokumentumok

A SZIP megvalósítására irányuló beruházások esetében a tulajdonosi hozzájárulás kiadása érdekében a következő dokumentumokat kell benyújtani:

 

Benyújtandó dokumentumok

 

1.

 

Hiánytalanul kitöltött, a kérelem benyújtója által minden oldalon - cég esetében cégszerűen, egyéb kérelmező esetén hivatalos (továbbiakban: cégszerű / hivatalos) módon - aláírt tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem formanyomtatvány.

 • A formanyomtatvány az oldal alján 1. sz. mellékletként letölthető.
 • A formanyomtatvány törzsszövegének tartalma nem módosítható.
 • A módosítás hiánypótlást és új kitöltött formanyomtatvány bekérését vonja maga után.
 • Valamennyi, a programmal érintett  MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlású állami ingatlant fel kell sorolni a formanyomtatványban.
 • A formanyomtatványt minden oldalon el kell látni cégszerű/hivatalos aláírással.
 • Amennyiben a kérelem 10 db-nál több ingatlant érint, a formanyomtatvány szerinti táblázatban foglalt adattartalmat a formanyomtatványhoz csatolt táblázatban kell megadni az egyes ingatlanok vonatkozásában, amelyet szintén minden oldalon cégszerűen/hivatalos módon alá kell írni.

 

2.

Az érintett ingatlan(ok) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata(i)

 • Szemle és teljes tulajdoni lap, valamint nem hiteles tulajdoni lap is elfogadható, de 30 napnál nem lehet régebbi.

 

3.

Az engedélyeztetni/megvalósítani kívánt létesítmény műszaki leírása és átnézeti helyszínrajza

 • Egyszerűsített műszaki dokumentáció is elfogadható.
 • Minimálisan tartalmaznia kell az egyes, MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlású állami ingatlanokon megvalósítandó beruházási elemekre kiterjedő műszaki leírást és valamennyi MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlású állami ingatlant felismerhetően megjelenítő helyszínrajzot, vagy vázrajzot.

 

4.

Képviselet esetén a képviseleti jogosultság igazolása

 • Amennyiben nem a leendő engedélyes kéri a tulajdonosi hozzájárulást:
  • Egyértelműen meg kell jelölnie, hogy kinek a nevében jár el.
  • Be kell csatolnia a képviseletre jogosító okiratot (pl.: meghatalmazás, megbízás, tervezői megbízás, tervezői szerződés képviseletre kiterjedő kivonata stb.)

 

5.

Tulajdonosi hozzájárulás-blanketta olvashatóan kitöltött, a kérelem benyújtója által cégszerűen /hivatalosan aláírt 4 db eredeti példánya.

 • A tulajdonosi hozzájárulás-blanketta az oldal alján 2. sz. mellékletként letölthető.
 • A blanketta törzsszövegének tartalma nem módosítható.
 • A módosítás hiánypótlást és új kitöltött blanketta bekérését vonja maga után.

 

II. A kérelem benyújtásának módja

A borítékon kérjük jól látható módon feltüntetni a „SZIP Program” kifejezést, annak érdekében, hogy az ügy kiemelt kezelése már annak beérkezésétől megtörténhessen. Amennyiben a „SZIP Program” kifejezés a levélen nem szerepel, a kiemelt ügyintézés nem garantálható. (Az MNV Zrt. címe, elérhetősége az alábbi linken megtalálható: http://www.mnv.hu/felso_menu/kapcsolat).

 

III. Hiánypótlás

Amennyiben a benyújtott dokumentáció hiányos, Társaságunk az iratcsomag beérkezését követő 5 munkanapon belül hiánypótlási felhívást ad ki. A formanyomtatvány és a 4 db cégszerűen /hivatalosan aláírt tulajdonosi hozzájárulás-blanketta kivételével valamennyi hiánypótlás elektronikus úton is teljesíthető az info@mnv.hu e-mail címre. Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: „SZIP Program - hiánypótlás”, valamint kérjük megadni az ügy iktatószámát!

 

IV. A kérelem más szervezet részére történő továbbítása

Amennyiben az igényelt tulajdonosi hozzájárulás kiadására részben vagy egészben nem az MNV Zrt. jogosult, Társaságunk a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül intézkedik a kérelemnek a hozzájárulás kiadására jogosult szervezet részére történő továbbítása érdekében, a kérelmező egyidejű tájékoztatása mellett.

 

V. A kérelem elbírálása

A fenti I. pontban felsorolt, megfelelően kitöltött dokumentumok hiánytalan benyújtása esetén az MNV Zrt. gyorsított eljárás keretében bírálja el a tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmet. Az elbírálás időtartama a dokumentumok hiánytalan benyújtását követő 7-30 nap. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelem gyorsított elbírálását Társaságunk kizárólag abban az esetben tudja biztosítani, amennyiben a kérelem az oldal alján 1. és 2. sz. mellékletként letölthető nyomtatványokon, jelen tájékoztató I. és II. pontjában foglaltaknak mindenben megfelelve kerül benyújtásra!

 

KAPCSOLAT:

Bármilyen további kérdés esetén az MNV Zrt. az alábbi elérhetőségen áll szíves rendelkezésükre:

 

dr. Vörös-Bereczki Bernadett Ágnes

Közvetlen Kezelésű Ingatlangazdálkodási Igazgatóság szakmai titkár mb.

+361 237 4400/2349

 

A letölthető dokumentumok számítógépes kitöltésre lettek kialakítva, ezáltal a beszúrt szövegdobozok automatikusan bővülnek gépelés során. Kézi kitöltés esetén, nyomtatás előtt javasoljuk a szövegdobozok előzetes nagyítását (a szövegdobozba kattintva a szóköz billentyű segítségével).

Feltöltés ideje: 2016. október 15.
Utoljára módosítva: 2019. július 31.