A magyar államot megillető elővásárlási jogról szóló nyilatkozat kiadásához benyújtandó kérelem formai, tartalmi és egyéb követelményei  

 

Két módon lehet nyilatkozattételre felhívni az elővásárlásra jogosultat, jelen esetben az MNV Zrt.-t:

A./ Az eladó által közölt, az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó vételi ajánlattal, amellyel azonos megítélés alá tartozik a vevő által elfogadott, átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó eladási ajánlat,

vagy

B./ Az elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett – de egyébként érvényes, és semmilyen további hatálybalépési feltételt nem tartalmazó - a nemzeti vagyon értékesítésére vonatkozó szerződéssel.

 

Ad.A./ Az ajánlat – attól függően, hogy a vevő, vagy az eladó teszi - lehet vételi, vagy eladási ajánlat. Az elővásárlási nyilatkozat tételére csak a Ptk. 6:64.§ - a szerinti, a vevő és az eladó részéről is ajánlati kötöttséget eredményező ajánlat alkalmas, ezért fontos, hogy:

 • amennyiben a vevő teszi, azt az eladó küldje meg az MNV Zrt. részére,
 • amennyiben az eladó teszi, úgy tartalmazza (pl.: mellékletben) a vevő elfogadó nyilatkozatát is.

 

Csak cégszerűen (nem cég esetén: hivatalos módon) aláírt, és ügyvédi, vagy kamarai jogtanácsosi ellenjegyzéssel ellátott ajánlat fogadható el.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell minden olyan adatot és információt, amely a vételár megfizetéséhez és a tulajdonjog-változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges, tartalmaznia kell továbbá  - amennyiben az ajánlatot az eladó teszi, úgy legalább külön dokumentumként – a vevő beazonosításához leglényegesebb információkat. Ennek megfelelően:

 • az ingatlan tekintetében:
 • az  ajánlat tárgya meglévő ingatlan legyen (telekalakítás útján majdan kialakuló nem fogadható el)
 • település, hrsz. (lehetőség szerint postacímmel)
 • terület, művelési ág (kivett megnevezés)
 • vételár (megfizetési határidővel),
 • eladási ajánlat esetén: az eladó részéről nyilatkozat, hogy az ingatlant el kívánja adni az ajánlatban rögzített feltételekkel, amit a vevő elfogadott
 • eladó által közölt vételi ajánlat esetén: a vevő részéről nyilatkozat, hogy az ingatlant meg kívánja venni  az ajánlatban rögzített feltételekkel, amit az eladó küld meg az MNV Zrt. részére
 • a vevő tekintetében:
 • cég esetén: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, képviselő neve
 • magánszemély esetén: születési név, születési hely és idő, anyja neve, személyi azonosító.

 

Ad. B./ Csak végleges, érvényes, ingatlan-nyilvántartási átvezetésre alkalmas szerződés fogadható el,egyetlen hatályba léptető feltétel az elővásárlásra jogosult nyilatkozata lehet. Egyebekben az A./ pontban írottak a szerződésre is irányadóak.

Az eladási nyilatkozat és az elfogadó nyilatkozat (vagy az adásvételi szerződés) mindenképp eredeti példányban, ügyvéd által ellenjegyzett formában szükséges az MNV Zrt. döntéséhez.

 

Az Nvtv. 14.§ (5) bekezdése szerint Társaságunk számára 35 nap áll rendelkezésre a nyilatkozattételre, mely határidőt az ajánlat vagy a szerződés személyes átadása esetén az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény feladásának igazolt napjától kell számítani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

 

A Ptk.-beli esetekre törvény nem tartalmaz a határidő tekintetében rendelkezéseket, azt kizárólag a bírói gyakorlat alakítja, azonban Társaságunknál ez esetben a kézbesítéstől számított 30 napos belső ügyintézési határidő az irányadó.

 

A döntés-hozatali folyamatot gyorsítja továbbá, amennyiben a kérelemhez az ajánlatban vagy az adásvételi szerződésben hivatkozott valamennyi dokumentum, továbbá értékbecslés is megküldésre kerül.

 

A határidők a fentiek szerinti tartalmi, formai és alaki követelményeknek megfelelő dokumentumok megküldése esetén számítható. 

Feltöltés ideje: 2018. augusztus 13.
Utoljára módosítva: 2018. augusztus 13.