A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 3. § (1) bekezdése értelmében az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia természetes előfordulási helyükön állami tulajdonban vannak.

A 2012. január 1. napjától hatályos nemzeti vagyonról szóló törvény (Nvt.) szerint a föld méhének kincsei természetes lelőhelyükön az állam kizárólagos tulajdonába tartoznak, és a kitermelt ásványi anyagok feletti tulajdonjog ágazati törvényben meghatározott módon szerezhető meg.

Az állami ásványkincs vagyon hatékonyabb védelme, az ásványi nyersanyagok értékesítése során a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés biztosítása érdekében jelen tájékoztatóval kívánjuk segíteni azon Tisztelt Ügyfeleink kérelmeinek benyújtását, akik nem bányavállalkozó által hatósági engedély alapján 2012. december 30. napjával bezárólag kitermelt, az engedélyben foglalt tevékenységi céllal össze nem függő felhasználásra (különösen üzletszerű hasznosításra, értékesítésre) kerülő ásványi nyersanyagot értékesítése iránti kérelemmel kívánnak Társaságunkhoz fordulni.

I. Nem bányavállalkozónak minősülő kitermelőkre, 2012. december 31. napjától kitermelt ásványi nyersanyagra vonatkozó jogszabályi előírások:

2012. december 31. napján hatályba lépett a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvényt (Bt.) módosító, az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény.

A törvénymódosítás szerint a 2012. december 31. napjától kitermelt ásványi nyersanyag a kitermeléssel a tereprendezésre építési vagy talajvédelmi engedéllyel, továbbá a mederalakításra vízjogi engedéllyel rendelkező személy tulajdonába kerül. A fizetendő bányajáradék mértéke a fenti engedélyek alapján kitermelt és az engedélyben foglalt tevékenységgel össze nem függő célra felhasználásra kerülő ásványi nyersanyag mennyiség után a keletkező érték 50%-a; azaz a korábbi szabályoktól eltérően már nem az MNV Zrt-vel kötött adásvételi szerződés és vételár megfizetés alapján szerezhető tulajdonjog.

A 2012. december 31. napjától kitermelésre kerülő ásványi nyersanyag vonatkozásában a fizetendő bányajáradék mértékének megállapítására az illetékes bányakapitányság jogosult, ezen kitermelések esetén az MNV Zrt.-nek nincs hatásköre eljárni.

II. Eljárás a 2012. december 30. napjával bezárólag kitermelt ásványi nyersanyag értékesítésére irányuló kérelem esetén

A törvénymódosítás alapján az MNV Zrt. kizárólag a nem bányavállalkozó által hatósági engedély alapján 2012. december 30. napjával bezárólag kitermelt, az engedélyben foglalt tevékenységi céllal össze nem függő felhasználásra (különösen üzletszerű hasznosításra, értékesítésre) kerülő ásványi nyersanyagot értékesítheti. Ezen ásványi nyersanyag felett az MNV Zrt.-től az állami vagyonra vonatkozó jogszabályokkal - az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (Vtv.), az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (Vhr.) - összhangban szerezhető meg a tulajdonjog. 

Az engedélyesnek az engedélye alapján 2012. december 30. napjával bezárólag kitermelt ásványi nyersanyag felett tehát akkor kell az MNV Zrt-vel kötött adásvételi szerződés és vételár megfizetés alapján tulajdonjogot szereznie, ha azt az engedélyében foglalt tevékenységével össze nem függő célra (különösen üzletszerű hasznosítás, értékesítés) kívánja felhasználni. Ilyen esetbena kitermelő engedélyes az adásvételi szerződés megkötése céljából köteles az MNV Zrt-hez kérelemmel fordulni. Az MNV Zrt. nem hatóságként, hanem tulajdonosi joggyakorlóként jár el, és döntéshozatala az állami vagyonra vonatkozó jogszabályokkal összhangban - mérlegelése alapján - történik. Főszabály szerint versenyeztetéssel történhet az értékesítés, illetve a Vtv-ben meghatározott esetekben versenyeztetés mellőzésével.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a 2012. december 30. napjával bezárólag kitermelt ásványi nyersanyag esetében az MNV Zrt-vel megkötött adásvételi szerződés hiányában történő értékesítés, hasznosítás esetén jogosulatlan értékesítésre, hasznosításra kerül sor.

Ilyen tárgyú kérelem benyújtása esetén az alábbiakra kívánjuk felhívni Tisztelt Ügyfeleink szíves figyelmét az eljárás megkönnyítése és meggyorsítása érdekében:

  • A kérelmet írásban kell benyújtani az MNV Zrt. Központjához (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) postai úton. A kérelemhez csatolandó dokumentumok körét a honlapunkról letölthető „Kérelmező által benyújtandó dokumentumok” c. dokumentum tartalmazza.
  • Társaságunk eljárása során helyszíni szemlét folytat le, melynek biztosításához kérjük szíves együttműködésüket.
  • Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlóként az ügyben rendelkezésére álló, teljes körű dokumentáció alapján hozza meg döntését, melyhez az ügy egyedi sajátosságai alapján további dokumentumok, információk benyújtását kérheti eljáró szervezeti egységünk.
  • Konkrét kérelmük tekintetében minden esetben Társaságunk hiánypótlási felhívása, tájékoztató levelei, valamint az azokban foglalt határidők tekintendők irányadónak.

 

 

Feltöltés ideje: 2013. július 05.
Utoljára módosítva: 2019. július 02.