A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

Az MNV Zrt. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotrv.) meghatározott kötelezettségének tesz eleget.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az MNV Zrt. az igény tudomására jutását követő legfeljebb 15 napon belül tesz eleget. Amennyiben az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a 15 napos határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Ilyen esetben határidő meghosszabbításáról az MNV Zrt. az igénylőt az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatja (Info tv. 29. §).

Az MNV Zrt. részére benyújtott közérdekű adat megismerésére irányuló igények teljesítéséről a Jogi Ügyvezető Igazgatóság Compliance szakterülete gondoskodik.

 

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja

1. Személyesen: az MNV Zrt. Ügyfélszolgálatán

Az Ügyfélszolgálat címe: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

Ügyfélfogadási idő: Hétfő, Szerda 8.30. – 12.00. óra között

2. Írásban: az MNV Zrt. Kabinetének címezve a 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. vagy 1399. Budapest Pf. 708. címre, illetve személyesen az MNV Zrt. Érkeztető és Postázójában hétköznap (Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök 8.10 – 17.00. óra között, Péntek 8.00 – 14.30. óra között) leadható.

3. Elektronikusan: az info@mnv.hu címen

4. Telefonon: az (1) 237-41-90 telefonszámon.

5. Faxon: az (1) 237-41-00

                      (1) 237-41-91

                      (1) 237-41-92 faxszámokon.

 

Felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy az MNV Zrt-re vonatkozó közérdekű adatok az MNV Zrt. honlapján (www.mnv.hu) közvetlenül elérhetőek.

 

Jogorvoslat

Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), vagy a Fővárosi Törvényszékhez (1363 Budapest, Pf.:16. - 1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat a teljesítés megtagadásának közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén a 15 napos teljesítési határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül.

Feltöltés ideje: 2008. március 25.
Utoljára módosítva: 2019. október 01.