Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

Információ és online formanyomtatványok:

 

 

 

Ajánlati/részvételi felhívás

2014/24/EU irányelv

 

I. szakasz: Ajánlatkérő

 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

 

Hivatalos név:
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
AK15777
Postai cím:
Pozsonyi út 56.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1133
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Bereczki László
Telefon:
+36 12374400
E-mail:
kbfcs@mnv.hu
Fax:
+36 12374100
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.mnv.hu

 

 

I.2) Közös közbeszerzés

[ ] A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:

[x] A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

 

I.3) Kommunikáció

(x) A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.ratkynet.com/kozbeszerzes/1 (URL)

( ) A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)

További információ a következő címen szerezhető be

( ) a fent említett cím

(x) másik cím: (adjon meg másik címet)

 

Hivatalos név:
Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Ady Endre u. 19/A.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1024
Ország:
HU
Kapcsolattartó személy:
dr. Molnár Beáta
Telefon:
+36 13363390
E-mail:
info@ratkynet.hu
Fax:
+36 13363399
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http://www.ratkynet.com/kozbeszerzes/1
A felhasználói oldal címe: (URL) http://www.ratkynet.com/kozbeszerzes/1

 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

[x] elektronikusan: https://eeebid.hu/ (URL)

( ) a fent említett címre

( ) a következő címre: (adjon meg másik címet)

 

Hivatalos név:Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:NUTS-kód:Postai irányítószám:Ország:
Kapcsolattartó személy:Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

[ ] Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

 

I.4) Az ajánlatkérő típusa

( ) Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

( ) Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

( ) Regionális vagy helyi hatóság

( ) Regionális vagy helyi iroda/hivatal

(x) Közjogi intézmény

( ) Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

( ) Egyéb típus:

 

I.5) Fő tevékenység

( ) Általános közszolgáltatások

( ) Honvédelem

( ) Közrend és biztonság

( ) Környezetvédelem

( ) Gazdasági és pénzügyek

( ) Egészségügy

( ) Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

( ) Szociális védelem

( ) Szabadidő, kultúra és vallás

( ) Oktatás

(x) Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés

 

II. szakasz: Tárgy

 

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés: SAP szoftver licencek, valamint SAP támogatási - support - szolgáltatások beszerzése

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód12:

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy72250000-2  

 

II.1.3) A szerződés típusa ( ) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés (x) Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás: Keretmegállapodás keretében SAP szoftver licencek, valamint SAP nagyvállalati terméktámogatási Support szolgáltatások beszerzése

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2

Érték áfa nélkül: 20.000.000.000 Pénznem: HUF

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll ( ) igen (x) nem

Ajánlatok ( ) valamennyi részre ( ) legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: ( ) csak egy részre nyújthatók be

[ ] Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

[ ] Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

 

 

II.2) Meghatározás 1

 

II.2.1) Elnevezés: 2 Keretmegállapodás keretében SAP szoftver licencek, valamint SAP támogatási - Support - szolgáltatások beszerzése

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 12

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy72250000-2  
További tárgy(ak)48000000-8  

 

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
Az Ajánlatkérők székhelyei/telephelyei

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: A jelen ajánlati felhívás VI.3.1) pontjában megjelölt ajánlatkérői kör (Ajánlatkérők/AK) részére SAP szoftver licencek, a SAP szoftver licenc beszerzésekhez kapcsolódó SAP nagyvállalati terméktámogatási (Support) szolgáltatások beszerzése, valamint a meglévő SAP szoftver licencekhez kapcsolódóan nagyvállalati terméktámogatási (Support) szolgáltatás megrendelése az alábbiak valamint a közbeszerzési dokumentumokban (KD) meghatározottak szerint:
Árubeszerzés: SAP licencek beszerzése a KD mellékletét képező xlsx fájl szerint meghatározott SAP szoftverlicencekre (termékek) vonatkozik, ezek foglalják a felhívás VI.3.1) pontjában nevesített AK által korábban beszerzett bizonyos SAP szoftverlicencek cseréjét; új szoftverlicencek beszerzését és szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások teljesítését, továbbá a beszerzésre kerülő licencekre cserelehetőségek biztosítását a keretmegállapodás hatálya alatt és az abban foglalt feltételek szerint. AK által korábban beszerzett SAP szoftverlicencek cseréje kizárólag a jelenleginél kedvezőbb terméktámogatási díjjal ajánlatható meg. 
Az AK ebben SAP tárgykörben fogadnak el ajánlatot, a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget az AK-nek kell megítélnie, amely eldöntéséhez minden adatot az Ajánlattevőnek kell megadnia. Az ajánlattevő (AT) kötelezettsége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az AK által meghatározott termékkel egyenértékű. AT az 1.1. értékelési szempontra tekintettel az „egyenértékű” termék megajánlása esetében az objektív összehasonlítás érdekében a kedvezmény mértékét AK a Műszaki Leírás részeként rendelkezésre bocsátott hivatalos lista ár alapján értékeli. Az egyenértékűség esetleges el nem fogadását AK tényszerűen megindokolja.
A KD részét képező xlsx fájl-ban meghatározásra kerül az Ajánlatkérők által beszerezni kíván SAP szoftverlicencek minimum lehívási volumene (minimális beszerzési érték).
A keretmegállapodás (KM) alapján beszerzésre kerülő licencekre a KM hatálya alatt és az abban foglalt feltételek szerint a nyertes ajánlattevő korlátlan cserelehetőséget biztosít a listaár értékének megfelelően.
Az AK SAP tárgykörben fogadnak el ajánlatot, a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja. 
Szolgáltatás megrendelése: SAP támogatási - Support - szolgáltatások megrendelése a KM keretében beszerzésre (beleértve a KM-ban meghatározott feltételek szerinti szoftverlicensz cseréjét is) kerülő szoftverlicenszek, továbbá az Egyedi szerződés Megrendelőjének meglévő (a Keretmegállapodástól függetlenül beszerzett) SAP licencére vonatkozó támogatási (support) szolgáltatás teljesítésének megrendelésére az Ajánlatkérők tekintetében. 
A KM alapján leadott, szoftver vásárlásra és támogatásra - support - szolgáltatásra irányuló egyedi szerződések határozott időre, az adott egyedi szerződés létrejöttétől számítottan a jelen KM időtartamának lejártáig. Abban az esetben, ha a KM a határozott időtartam előtt jár le, a keretösszeg Ajánlatkérők által történő kimerítésére tekintettel megszűnne, a terméktámogatásra (support-ra) vonatkozó szerződéses kötelezettség időbeli hatálya változatlan.
A KM minimális beszerzési értéke az árubeszerzés vonatkozásában: nettó 1.975.700.000 Ft.
A KM minimális beszerzési értéke a szolgáltatás megrendelés vonatkozásában a szoftver licencekhez kapcsolódó support szolgáltatás megrendelése esetében (36 hónapra) nettó 1.003.170.000 Ft, a szoftver licencekhez kapcsolódó support szolgáltatás megrendelése esetében (12 hónapra) nettó 191.369.000 Ft, a meglévő szoftver licencekhez kapcsolódó support szolgáltatás megrendelése esetében nettó 5.357.700.000 Ft, amelytől legfeljebb + 10 %-os eltérés lehetséges.
A KM teljes mennyisége nettó 20.000.000.000 Ft.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

(x) Az alábbiakban megadott szempontok

[x] Minőségi kritérium 1220 –

1 2) értékelési szempont: a megajánlott support szolgáltatás terjedelme 5

 

( ) Költség kritérium 120 –

(x) Ár – Súlyszám:21 95

( ) Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: 20.000.000.000 Pénznem: HUF

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)

A szerződés meghosszabbítható (x) igen ( ) nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás 11.1. pontjában meghatározottak szerint 12 hónappal meghosszabbítható.

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: 2

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok ( ) igen (x) nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók ( ) igen (x) nem

Opciók ismertetése:

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

[ ] Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ: A szigorú karakterkorlátozás miatt az értékelési szempontok részletes kifejtése a közbeszerzési dokumentumokban történik. 
1.1) alszempont: a szoftver licencek esetében biztosított kedvezmény mértéke (súlyszám:35)
1.2) alszempont: a megajánlott support szolgáltatás vetítési alapra alkalmazott díjszintje (súlyszám:60)
2)értékelési szempont: a megajánlott support szolgáltatás terjedelme (súlyszám:5)

 

 

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll.
Igazolás: 
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az AT-nek az ajánlatának benyújtásakor, a Kr. II. Fejezete szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával, a Kr. 3-4. és 5-6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. 
Ha az AT az előírt alkalmassági követelményeknek szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön EEKD-t is benyújtja. 
Az EEKD-ban az érintett gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. 
Az ajánlatkérő (AK) által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott AT az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, a Kr. 8-14. és 16. §-a szerint, további igazolások benyújtására is köteles. 
A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) vonatkozásában az AT az ajánlatban csak az EEKD-t nyújt be a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében, illetve a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására, további igazolások benyújtására nem köteles. 
A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában ajánlattevő az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be, további igazolások benyújtására nem köteles. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az AK kéri az EEKD II. rész D. pontjának kitöltését.
AT-nek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, a Kr. 13.§-a alapján az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban.
Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

[ ] A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1. A 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozó a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak az ajánlattevőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők a Kbt. 65.§ (6) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek, Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre (így a P1. követelmény esetén is), az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdései szerint is igazolhatja.
Ajánlattevőnek az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia a Kr. 1. § (1) bekezdése és 3. §-a alapján, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 P.1. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben a felhívás feladását megelőző 3, mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatozóan a közbeszerzés tárgyából származó - az SAP licenc és szoftver szállítása, valamint karbantartási és követési szolgáltatás - árbevétele összesen legalább 2.000.000.000 Ft-ot elérte vagy meghaladja.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

[ ] A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni, hogy az AT megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelménynek. AK az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül. A Kr. 1. § (2) bekezdése alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alkalmassági követelményeknek való megfelelést az alábbi dokumentumok benyújtásával igazolja:
M1.) Ajánlattevő a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján mutassa be a felhívás feladásának napját megelőző 3 évben (36 hónapban) teljesített legjelentősebb szolgáltatás nyújtására vonatkozó igazolásait vagy nyilatkozatát a Kr. 22. § (1) bekezdése szerinti módon. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját)(év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen) szolgáltatás mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
AK a Kr. 21. § (3a) bek. a.) pontjában előírtaknak megfelelően veszi figyelembe a bemutatott referenciákat.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek.
Az ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdései szerint is igazolhatja.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 M.1) A szerződés teljesítésére alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem tud bemutatni az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, a közbeszerzés tárgya (SAP licenc és szoftver szállítása, valamint karbantartási és követési szolgáltatás) szerinti, megvalósult legalább 2 db szerződés szerint teljesített szerződés SAP szoftver licenc szállítására és legalább 2 db SAP szoftver karbantartási szolgáltatás nyújtására vonatkozó, szerződés szerint teljesített referenciával, amelynek keretében legalább 1 évig folyamatosan nyújtotta a SAP szoftver karbantartási szolgáltatása. 
Az alkalmassági követelmény több szerződésből is teljesíthető.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2

[ ] A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

[ ] A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik

 

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)

[ ] A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Az ellenszolgáltatást AK a szerződésszerűen kiállított számla alapján fizeti meg a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdésének figyelembe vételével; fizetési határidő a számla AK általi kézhezvételének napját követő 30 nap, az árubeszerzésre és a szolgáltatás megrendelésre vonatkozó egyedi számlázási feltételeket a keretmegállapodás tervezet valamint az egyedi szerződés tervezet tartalmazza. 
Az ajánlattétel, a szerződés, elszámolás, számlázás és kifizetés pénzneme HUF.
AK felhívja a figyelmet, hogy a jelen szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés Art.36/A.§-ának hatálya alá esik.
AK késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult a KD részét képező keretmegállapodás tervezet szerint.
A jótállási, szavatossági, felelősségi, a jogtulajdonos által előírt sajátos feltételeket és egyéb szerződéses feltételeket a KD részét képező KM tervezet és mellékletei tartalmazzák.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

[ ] Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

 

IV. szakasz: Eljárás

 

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

(x) Nyílt eljárás

[ ] Gyorsított eljárás

Indokolás:

( ) Meghívásos eljárás

[ ] Gyorsított eljárás

Indokolás:

( ) Tárgyalásos eljárás

[ ] Gyorsított eljárás

Indokolás:

( ) Versenypárbeszéd

( ) Innovációs partnerség

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

[x] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

(x) Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

( ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2

[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

[ ] A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

 

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ

[ ] Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

[ ] Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

[ ] Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik (x) igen ( ) nem

 

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

Dátum: 2017/11/24 (nn/hh/éééé) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma 4

Dátum: (nn/hh/éééé)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: 1 HU

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (nn/hh/éééé)

vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2017/11/24 (nn/hh/éééé) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A., tárgyaló

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68.§-a és a 257/2007. korm.rendelet szerint; további információk a bontási eljárásról Kbt. 68.§ (4) és (6) bekezdések szerint.

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk

 

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű ( ) igen (x) nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2

 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

[ ] A megrendelés elektronikus úton történik

[ ] Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak

[x] A fizetés elektronikus úton történik

 

VI.3) További információk: 2

1. Az eljárást a Kbt. 32. §-ában foglaltak alapján az MNV Zrt., mint a jelen pontban azonosított ajánlatkérők által megbízott központi beszerző szerv folytatja le. A Kbt. 104. § (4) bekezdése alapján azonosított ajánlatkérők, amelyek a KM alapján jogosultak a KM-ban nyertes ajánlattevővel szerződést kötni a Kbt. 105. § (1) bek. b.) pontja szerint: az MNV Zrt., az MVMI Zrt., a FŐGÁZ Zrt., a DÉMÁSZ Zrt., Magyar Államvasutak Zrt., a MÁV Start Zrt., a MÁV SZK, a Magyar Posta Zrt., a Posta InIT Zrt., a Takarékinfo Központi Adatfeldolgozó Zrt. és az MFB Zrt. 
2. Felhívjuk AT-k figyelmét a Kbt. 35.§ és 36.§ (1) bekezdésében, a Kbt. 44. § és 66-67. §-aiban foglaltakra. 
3. Az eljárás nyelve magyar. A dokumentumok benyújtására a Kbt. 47.§ (2) bekezdés alkalmazandó.
4. A Kbt. 56.§ szerint kiegészítő tájékoztatás kérhető.
5. AK által elkészített KD-t a Kbt. 57.§ szerint ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie. A KD (és a regisztrációs lap) teljes terjedelmében, díjmentesen hozzáférhető a felhívás (AF) I.3. pontjában meghatározott weboldalon. A regisztrációst a KD-ban leírt módon kell megtenni érdeklődő gazdasági szereplőknek. 
6. Az ajánlatba a Kbt. 66.§ (2) és 66.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint a 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot cégszerűen, elektronikusan aláírt példányban kell csatolni. 
7.A Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) - b) pontjai alapján ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részeit, amelyek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is kell csatolni. 
8. Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint biztosított. A Kbt. 71. § (6) bekezdése esetén (korábban nem szereplő gazdasági szereplő bevonása) AK teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.
9. Ajánlatok értékelése: legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján történik. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-10 pont. A legkedvezőbb ajánlat az 1) értékelési szempont 1.1) és 1.2) alszempontjai és a 2) értékelési szempont esetén egyaránt 10 pontot kap, a többi ajánlat az 1.2) szempont esetén fordított arányosítással, a 1.1) szempont és a 2. szempont esetén egyenes arányosítással a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
10. Az AF és KD közötti eltérés esetében az AF-ben foglaltak az irányadóak.
11. Irányadó időzóna: „Magyarország, Budapest, CET, GMT+1”.
12. Jelen eljárásban FAKSZ: dr. Molnár Beáta, lajstromszám: 00107.
13. Irányadó Jog: AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. szerint kell eljárni.
14. AK a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyaként megjelölt support szolgáltatás és licensz beszerzés nem elválasztható egymástól, továbbá a beszerzés tárgya szerinti szoftverlicencek egy gyártótól származnak, és a lehetséges ajánlattevői kör a szoftverlicenceken semmilyen módosítást nem végezhet, továbbá a beszerzés nem osztható úgy részekre, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
15. Az érvényes ajánlattétel feltétele: 
- az eredeti gyártói cikkszám használata, melyet Ajánlatkérő a Műszaki Leírás részét képező terméklistában közreadott,
- az Ajánlattevőnek, közös ajánlattevők egyikének rendelkeznie kell a beszerzés tárgyát képező licencek forgalmazásához és adott esetben a szolgáltatás (gyártói terméktámogatási szolgáltatás - support) nyújtásához szükséges disztribútori/partneri - vagy azzal egyenértékű - minősítéssel, amelyre vonatkozó igazolás vagy gyártói nyilatkozat egyszerű másolati példányát az ajánlatban csatolni kell.
16. AK a Kbt. 75. § (6) bek. alapján megadja, hogy az eljárásban nem alkalmazza a 75. § (2) bek. e) pontját.
17. A szigorú karakterkorlátozás miatt az további információk részletes kifejtése a KD I. kötetében történik.

 

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

 

Hivatalos név:
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím:
Riadó utca 5.
Város: 
Budapest
Postai irányítószám:
1026
Ország:
HU
E-mail:
dontobizottsag@kt.hu
Telefon:
+36 18828592
Internetcím (URL):Fax:
+36 18828593

 

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 2

 

Hivatalos név:
Postai cím:
Város: Postai irányítószám:Ország:
E-mail:Telefon:
Internetcím (URL):Fax:

 

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. XXI. fejezet szerint.
1. A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő KM megkötésének feltétele, AT rendelkezzen a KM teljes futamidejére legalább 600 millió Ft/év összegű érvényes, általános felelősségbiztosítással.
2. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a P1. és az M1. alkalmassági feltételeket és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 2

 

Hivatalos név:
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím:
Riadó utca 5.
Város: 
Budapest
Postai irányítószám:
1026
Ország:
HU
E-mail:
dontobizottsag@kt.hu
Telefon:
+36 18828592
Internetcím (URL):Fax:
+36 18828593

 

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé)

 

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

 

Feltöltés ideje: 2017. október 30.
Utoljára módosítva: 2017. október 30.