A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. karrieroldalának

Adatkezelési tájékoztatója

  

1. Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt. vagy Adatkezelő) honlapjának karrieroldalán(http://www.mnvzrt.hu/felso_menu/karrier) meghirdetett állásra történő jelentkezés során a jelentkező foglalkoztatásának lehetőségét az MNV Zrt. megvizsgálja.

 

2. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)  5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a jelentkező önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 6. cikk (1) bek. b) pontja.

 

3. Adatkezelő

Név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. 

Cégjegyzékszám: 01-10-045784, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 14077340-2-44

E-mail: info@mnv.hu

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Srágli Roland

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo@mnv.hu

 

4. A kezelt adatok köre, kezelése

Adatkezelő a jelentkezői adatbázisban kizárólag a toborzáshoz és kiválasztáshoz szükséges személyes adatokat kezeli. Az Adatkezelő felhívja a jelentkező figyelmét, hogy olyan adatokat, amelyek a pályázat megvizsgálása során nem bírnak relevanciával (pl. hobbi, családi állapot stb.), valamint különleges adatokat (pl. egészségügyi, világnézeti, politikai nézettel összefüggő adatok stb.) ne tüntessen fel a jelentkezése során megküldött dokumentumokban. Amennyiben ezen adatokat Ön mégis feltünteti azok kezeléséhez történő hozzájárulását is megadja.

Kezelt adatok: természetes személyazonosító adatok, a jelentkezés beérkezésének dátuma, kommunikációs adatok (e-mail cím, telefonszám), önéletrajz, motivációs levél, egyéb csatolt dokumentumok, iskolai végzettség, munkahelyi tapasztalat (munkakör, munkavégzési hely) jövedelem igény, kiválasztási eredmények (interjúk, tesztek eredményei), visszalépés oka, elutasítás oka, elutasítás dátuma, ajánlat időpontja, belépés dátuma.

 

6. Az adatok kezelése

A jelentkező által megadott adatokat kizárólag az Adatkezelő toborzással-kiválasztással foglalkozó munkavállalói, a meghirdetett állás vonatkozásában illetékes és a felvételi döntés előkészítésére jogosult munkavállalói, továbbá a leendő munkáltatói jogkör gyakorló kezelik.

 

7. Az adatkezelés időtartama 

A jelentkező által megadott adatokat az Adatkezelő a jelentkezés beérkezésétől az adott pozíció betöltéséig tárolja. Azon jelentkező személyes adatai, akivel az Adatkezelő a foglalkoztatása céljából nem köt munkaszerződést, a rendszerből véglegesen törlésre kerülnek, ezáltal azok visszaállítása nem lehetséges.

 

8. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

8.1 A tájékoztatás kéréséhez való jog

A jelentkező a 3. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől.

A jelentkező kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a jelentkező személyes adatait. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt - legfeljebb 25 napon belül - írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

 

8.2. Az adatok módosítása, törlése

A jelentkező a rendszerben rögzített adatainak módosítását, törlését- jogszabályban előírt adatkezelés kivételével – bármikor kérheti. A jelentkező kérése esetén a személyes adatok a rendszerből véglegesen törlése kerülnek, azok visszaállítása utólag nem lehetséges. A törlést követően az Adatkezelő statisztikai célra a következő adatokat tárolja: forrás és beérkezés dátuma.

 

Adatkezelő a személyes adatokat törli:

•          ha annak kezelése jogellenes,

•          ha a jelentkező azt kéri;

•          ha az adatkezelés célja megszűnt;

•          ha az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt;

•          ha azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) elrendelte.

 

Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről a jelentkezőt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha az az adatkezelés céljára való tekintettel a jelentkező jogos érdekét nem sérti.

 

8.3. Az adatok zárolása

A jelentkező a 3. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja. A zárolás a jelentkező által megjelölt időpontig tart. Ebben az esetben az arra feljogosított szervek (például a Hatóság vagy a bíróság) megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatokat, majd ezt követően törli azokat.

 

8.4. Tiltakozás

A jelentkező a 3. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  • az kizárólag az MNV Zrt.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, az MNV Zrt. vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  • az adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Az MNV Zrt. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül - legfeljebb 15 napon belül - megvizsgálja, és annak eredményéről írásban tájékoztatja a kérelmezőt. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az MNV Zrt. az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

9. Adatbiztonság

Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága:

Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket:

a) amelyek ahhoz szükségesek, hogy az alkalmazás(ok) az IT biztonsági szabályzatban foglaltaknak (IBSZ) megfelelően működjön vagy működjenek;

b) biztosítja, hogy a jogosult felhasználók a jogosultsági szintjüknek megfelelően érjék el az alkalmazás funkcióit és az adatokat;

c) gondoskodik ezen adatok mentéséről és archiválásról.

 

Adatkezelő köteles betartani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 12. pontban meghatározott adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. A feltöltött állományokat az Adatkezelő köteles vírusellenőrzésnek és egyéb biztonsági szűréseknek alávetni.

 

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban a kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és oly módon üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);

d) csak az arra jogosult számára legyen hozzáférhető, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

 

10. A karrieroldal regisztráció nélküli használata

 

A karrieroldal álláshirdetései regisztrálás nélkül is böngészhetők, amely esetben a rendszer az álláskeresőről semmilyen adatot nem tárol.

 

11. Jogorvoslati lehetőségek és egyéb információk

Amennyiben a jelentkező a személyes adatának kezelése ellen tiltakozik, az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn – legfeljebb 15 napon - belül megvizsgálja, és annak eredményéről a jelentkezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

A jelentkező jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő a jelentkező tiltakozása kapcsán hozott döntésével nem ért egyet – annak közlésétől számított 30 napon belül –az Adatkezelő ellen a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely/ Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: (+36-1) 391-1400

Telefax: (+36-1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Adatkezelő az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából, illetve működésképtelenségéből eredő kárért, illetve bármely hátrányért való felelősségét kizárja.  Amennyiben az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van szüksége, kérjük, hogy azt a human@mnv.hu e-mail címre jelezze.

 

Ha a jelentkezőnek az adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele vagy kifogása van, az Adatvédelmi tisztviselő az alábbi elérhetőségen áll rendelkezésre: dpo@mnv.hu.

 

12. Releváns jogszabályok

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)

 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

 

Feltöltés ideje: 2018. június 13.
Utoljára módosítva: 2018. június 13.